Tale på NLAs semesteråpning: Å utforske et landskap

Som kjent er Mediehøgskolen Gimlekollen i ferd med å fusjonere med NLA Høgskolen og Høgskolen i Staffeldtsgate. Ikke minst av den grunn er det en glede å være taler på dagens semesteråpning på NLA Høgskolen i Sandviken (Bergen).

Tema for talen er Å utforske et landskap – med fokus på * et misforstått begrep, * en glemt pedagog og * et undervurdert perspektiv. Her er noen stikkord fra åpningstalen – som forhåpentligvis kan være av interesse og relevans også for andre.

——–

Det å begynne et nytt studieår er en viktig institusjonell begivenhet men skjer aldri i et vakuum. Vi er alltid preget av hendelser og prosesser i familie- og vennekrets, i nasjonens liv og på det globale plan. Det skulle være tilstrekkelig å nevne aktuelle forhold som våre relasjoner og vår helse, 22. juli-kommisjonens rapport, OL i London og borgerkrigen i Syria.

Midt i alt dette er det å begynne et nytt studieår en fornyet invitasjon til å utforske et faglig landskap – som student, som ansatt og som institusjon. Terrenget ligger foran oss – og vi trenger viktige orienteringspunkt på våre kart eller kanskje vår GPS! La meg nevne tre slike orienteringspunkt – som mine refleksjoner i møte med de sentrale fagfeltene her på studiestedet NLA Sandviken.

1) Det misforståtte begrepet: IKF er et tidsriktig og relevant studium som fokuser på betydningen av å lytte, lære og forstå på tvers av kulturelle grenser. Samfunnet vårt er preget av kulturell, verdimessig og livssynsmessig mangfold. I møte med denne pluralismen prøves vår evne til toleranse – og vår forståelse av toleranse. Her trenger vi både å handle rett og å tenke rett, – ikke minst det å kunne skjelne mellom respekt og aksept.

Det globale samvittighetscharteret som ble lansert i Brussel i slutten av juni – med den kristne forfatteren og samfunnskritikeren Os Guinness som sentral talsmann – kan her gi oss viktig veiledning. Charteret fokuserer på hvorfor både «a sacred public square» og «a naked public square» er blindveier, og at vi derfor trenger «a civil public square». Vi trenger å lære å leve sammen i respekt, åpenhet og tydelighet utfra definerte spilleregler for uenighet.

2) Den glemte pedagogen: Pedagogikk som fagfelt har hatt og har en sentral rolle på dette studiestedet. Vidt forstått er vi her nær kjernen av NLAs historiske oppdrag, slik jeg leser historien. Innenfor dette mangfasetterte fagfeltet har NLA hatt en særlig oppgave i å løfte frem grunnleggende spørsmål om verdier og menneskesyn i både oppvekst, oppdragelse og undervisning.

I denne sammenheng vil jeg fokusere på et viktig temaområde som er felles mellom pedagogikk og MhGs fagfelt, nemlig dagens nyhets- og underholdningsmedier som den glemte pedagogen. Dette gjelder både familien, skolen og menigheten som arenaer. Skal vi ha som en felles målsetning å sammen utforske dette viktige temaområdet i tiden fremover?

3) Det undervurderte perspektivet: Stadig oftere i dagens samfunn utelukkes kristne verdier, kristen tro og kristen teologi på forhånd, enten dette gjelder mediene, akademia eller i fellesskaps- og nasjonsbygging. Dette bidrar til å vanskeliggjøre det å drive teologi som fagfelt – også her på NLA. Teologien har imidlertid en egenverdi både som forskningsfelt og utdanningsfelt som vi kanskje trenger å gjenoppdage – med relevans både for kirke/misjon og samfunn.

Jeg vil i denne sammenheng løfte frem teologiens viktige rolle som leverandør av bibelske og historiske ressurser for livstolkning – i møte med enkeltpersoner og fellesskap. Ikke minst med tanke på å formidle et bibelsk menneskesyn på en autentisk og relevant måte, noe som ofte synes å være et undervurdert og underkommunisert perspektiv idag. Her kan det være naturlig å nevne følgende forbilder:

  • Narnia-forfatteren C. S. Lewis‘ formulering av den bibelske realismen i Prince Caspian: «You come from the Lord Adam and the Lady Eve», said Aslan. «And that is both honour enough to erect the head of the poorest beggar, and shame enough to bow the shoulders of the greatest emperor on earth; be content.»
  • Den produktive skotske forfatteren G. K. Chestertons kortfattede innlegg i avisen Times sin debatt om hva som egentlig var galt i verden: «Dear Sir! What’s wrong with the world? I am. Yours sincerely G. K. Chesterton.»
  • Nylig avdøde NLA-veteran Einar Sollis formulering av et luthersk menneskesyn – som samtidig synder og rettferdig – i Derfor glipper det, Ståle!
  • Religionssosiologen Os Guinness sin reformulering av den reformatoriske kallstanken: «Calling is the truth that God calls us to himself so decisively that everything we are, everything we do, and everything we have is invested with a special devotion, dynamism, and direction lived out as a respond to his summons and service.»

 

La oss – hver for oss og sammen – utforske det faglige landskapet som ligger foran oss – med nysgjerrighet, med pågangsmot og med forventning. Og med et blikk for toleranse, mediene og det kristne menneskesynet som tre sentrale orienteringspunkter. Godt studieår!

 

——–

English: It is my privilege to be the keynote speaker at today’s formal opening of the new academic year at NLA University College in Bergen. The theme for my speech is «the invitation to explore an academic landscape», focussing on (1) the need to understand the concept of tolerance (related to the field of intercultural understanding), (2) the need to explore the role of the news and entertainment media as informal educators (related to the field of education) and (3) the need to develop authentic and relevant ways of expressing a biblical view of humanity (related to the field of theology).