Med ulike livssyn som kart i (medie)landskapet

Verdi- og livssynsmessig nøytralitet er en umulighet. Ingen mediebudskap er nøytrale, men de er alle preget av sine opphavsmenn og budbærere. Vår fortolkning av nyhets- og underholdningsmedienes mange budskap er heller ikke nøytral. Vi har alle et ståsted, som er farget av våre grunnleggende kulturelle, moralske og livssynsmessige perspektiv. Disse perspektivene fungerer som kart, som tilbyr oss ulike sentrale orienteringspunkter som bidrar til å prege vår kunnskap, vår kommunikasjon og våre valg.

Livssynsbegrepet kan forståes som en pyramide. Dette begrepet er meget tjenlig som utgangspunkt for å forstå hvordan våre grunnleggende perspektiver preger både vår formidling og fortolkning:

  • Det første vi oppdager hos andre mennesker er livspraksisen, med særlig fokus på ordene (dialogen) og handlingene (valgene).
  • Neste nivå i livssynspyramiden er verdiene: Hva regner vi egentlig som rett, godt og sant? Regner vi med absolutte verdier?
  • Verdinivået er som regel forankret i et gitt menneskesyn: Har mennesket verdi? Hva er menneskets særpreg? Hva er menneskets dypeste mening og moralske plikt?
  • Menneskesynet preges av vår virkelighetsforståelse, som enten er sekulær (naturalistisk eller sekulærhumanistisk) eller religiøs (monoteistisk eller panteistisk).
  • Dypest i livssynspyramiden ligger vår tro , her forstått som det «sted» hvor vi forankrer vår søken etter mening eller vår forankring av tillit.

 

Våre ulike livssyn fungerer altså som mentale kart. Som kristen er jeg overbevist om at det kristne livssynet er det «livssynskartet» som gir den beste beskrivelsen både av verdens «ytre terreng» og menneskets «indre terreng». Dette gjelder for eksempel både i møte med nyhets- og underholdningsmangfoldet og i møte med våre personlige spørsmål.

For den som ønsker å utforske dette temaet videre anbefales særlig Jim Sires tenkning (eksempelvis «Why Should Anyone Believe Anything At All?» og The Universe Next Door) og Ravi Zacharias tenkning (eksempelvis «What is a worldview? Ravi Zacharias on Origin, Meaning, Morality and Destiny» og «How do you know that Christianityi is the one true worldview?«).

(Photo: Ravi Zacharias)

———–

English: Neutrality is impossible. All media messages as well as all interpretations have an underlying implicit or explicit worldview perspective.

Worldviews function as our mental maps both when we encounter the outer world of the universe and the inner world of humanity. I am convinced that the Christian faith is the best «worldview map» for ïnterpreting the significant phenomena both around us and within us.