«Searching for a Powerful Christ: An Anthropology of Religious Conversion in Bolivia»

Dette er den fascinerende tittelen på doktoravhandlingen til MhG-medarbeider Asle Jøssang. Asle er faglig leder for studiet interkulturell kommunikasjon.

Idag forsvarte vår gode kollega i sin disputas ved Sosialantropologisk institutt (UiO) avhandlingens grunnleggende teser med glans!

Følgende pressemelding om «alternativt antropologistudium av religion» gir en innføring i avhandlingen:

Avhandlingen gjør en gjenvisitt til noen sentrale temaer i religionsantropologien, slik som forståelse av omvendelse og blandingsformene, synkretisme, som oppstår i omvendelsesprosesser. Med utgangspunkt i et etnografisk feltstudium om protestantisme i Bolivia, hevder avhandlingen at synkretisme alltid er en normal tilstand, selv om den ”usynliggjøres” ved å bli uttrykt gjennom aksepterte symboler og praksiser i de forskjellige kirkene.

Teorien som ligger til grunn for avhandlingen; kroppsliggjort kultur, bidrar også til å kaste nytt lys over et spørsmål som har opptatt mange forskere de senere årene, nemlig den store veksten Protestantismen opplever i Latin Amerika.

I Bolivia opplevde forfatteren at hans synspunkter ble avfeid som ugyldige og uinteressante av kirkeledere nettopp fordi de kom fra et fag som oppleves å være ”gudløst”. Dette utfordret til å eksperimentere med å ta noen skritt lenger i å imøtekomme religiøse premisser for forståelse, enn det som er vanlig i den klassiske kulturrelativistiske metoden.

Men dermed blir teologien utfordret tilbake i forhold til spørsmål om forholdet mellom kultur og tro. Slik sett forsøker handlingen å bidra med innspill til protestantisk missiologi. Andre relevante anliggender er å bidra til økt antropologisk kunnskap om spredning og stedegengjøring av kristendommen rundt omkring i verden. Dessuten, ettersom religion blir et stadig mer fremtredende og kontroversielt faktor i en post-kolonial verden, drøfter avhandlingen hvordan antropologi kan delta i debattene på en tillitsvekkende, men kritisk måte.

 

Her er noen korte refleksjoner etter dagens stimulerende disputas:

  • Som institusjonsleder gleder jeg meg over den faglige anerkjennelse som kommer en sentral medarbeider til del, og dermed også fagmiljøet og institusjonen.
  • Avhandlingen åpner opp nye arenaer for faglig dialog, både internt i sosialantropologien og interdisiplinært mellom sosialantropologien og teologi / missiologi.
  • Avhandlingen tydeliggjør personlige og faglige anliggender hos doktoranden på en sjelden tydelig måte, som kristen fagperson i møte med utfordringer som relativisme og metodologisk agnostisisme. 

 

Kort sagt – vi gratulerer kollega Asle med vel fullført løp!

—————-

English: We congratulate our esteemed Gimlekollen-colleague Asle Jøssang with the successfully completed PhD viva today. The thesis Searching for a Powerful Christ: An Anthropology of Religious Conversion was very well received by the peer review committee.