Bill Craig: «Five Reasons God Exists»

Up to the 1980’s «theistic proofs» were usually rejected by contemporary conservative and liberal theologians alike. However, since then a number of influential Christian philosophers and apologists have resurrected such classical apologetic approaches in the shape of reformulated «theistic arguments».

William Lane (Bill) Craig, who visits Bergen 23rd-24th April,  has a prominent place among these contemporary Christian thinkers. He ususally presents five key arguments for Christian theism in his debates and lectures. It may be helpful to introduce his own summary of these arguments, which e.g. are found in his Reasonable Faith (Crossway 2008) or On Guard (Cook 2010):

(1) The kalam cosmological argument: «Whatever begins to exist has a cause. The universe began to exist. Therefore, the universe has a cause.»

(2) The teleological argument: «The fine-tuining of the universe is due to either law, chance, or design. It is not due to law or chance. Therefore, it is due to design.»

(3) The moral argument: [Version 1] «If God does not exist, objective moral values do not exist. Objective moral values do exist. Therefore, God exists.» … or [Version 2] «If God does not exist, objective moral values do not exist. Evil exists. Therefore, objective moral values exist (since some things are truly evil). Therefore, God exists.»

(4) The historical argument: «There are four established facts concerning the fate of Jesus of Nazareth: his honorable burial by Joseph of Arimathea, the discovery of his empty tomb, his post-mortem appearances, and the origin of his disciples’s belief in his resurrection. The hypothesis ‘God raised Jesus from the dead’ is the best explanation of these facts. The hypothesis ‘God raised him from the dead’ entails that God exists. Therefore Gode exists.»

(5) The argument from experience [i.e. the immediate experience of the Christian God]: «Beliefs which are appropriately grounded may be accepted as basic beliefs not based on argument. Belief that the Christian God exists is appropriately grounded, Therefore, belief that the Christian God exists may be accepted as a basic belief not grounded on argument.»

For a presentation, discussion and critique of Craig’s arguments, see the lectures and debates during the UK Reasonable Faith Tour in October 2011.

 

————

Norsk: Presentasjon av Bill Craigs fem sentrale argumenter for kristen teisme

Som teologistudent i Oslo på 80-tallet hørte jeg ofte påstanden om at de tradisjonelle ”gudsbevisene” må avvises, både fra konservativt og liberalt hold. «Gudsbevisene» ble hevdet å være både ubibelske, uholdbare og uaktuelle.

Det er riktig at ”gudsbevisene” er utilstrekkelige som absolutte beviser, men en rekke inflytelsesrike kristne filosofer og apologeter hevder idag deres aktualitet omformulert som gudsargumenter. En av de mest kjente av disse tenkerne er William Lane (Bill) Craig, som besøker Bergen 23-24/4. Vi kan sammenfatte hans fem argumenter på følgende måte (se litteraturhenvisninger i engelsk tekst ovenfor):

Craigs første gudsargument er kosmologisk (fra kosmos – verden): ”Alt som begynner å eksistere har en årsak. Universet begynte å eksistere. Derfor har universet en årsak.” Dette argumentet underbygges blant annet med å henvise til Big Bang-teorien, samt med en drøfting av filosofiske og matematiske teorier om uendelighet. Hensikten med dette argumentet er å gi grunner for troen på Gud som personlig Årsak til universet.

Craigs andre gudsargument er teleologisk (fra telos – mål): ”Det faktum at universet opprinnelig var fininnstilt for liv har sin grunn enten i lovmessighet, tilfeldighet eller design. Dette faktum har ikke sin grunn i verken lovmessighet eller tilfeldighet. Det har derfor sin grunn i design.” Dette underbygges med en rekke aktuelle data som ifølge Craig peker på design. Hensikten med dette argumentet er  å gi grunner for troen på Gud som personlig Designer og Lovgiver.

Craigs tredje gudsargument er hentet fra etikken (altså: «det moralske gudsargument»): ”Dersom Gud ikke finnes, finnes det ikke noen objektive moralske verdier. Objektive moralske verdier finnes. Altså finnes Gud.” Dette underbygges med henvisning til argumentasjonen til en rekke filosofer (både ateister og andre), samt med en henvisning til vår felles moralske erfaring. Hensikten med dette argumentet er å gi grunner for troen på Gud som personlig moralsk Lovgiver.

Craigs fjerde gudsargument er historisk og hentet fra ”databasen” i det Nye Testamentes fortellinger om Jesu oppstandelse. Dette argumentet kan sammenfattes på følgende måte: ”Det finnes fire etablerte historiske fakta vedrørende skjebnen til Jesus fra Nasaret: den ærefulle begravelsen ved Josef fra Arimatea, oppdagelsen av den tomme graven, Jesu viste seg for disiplene etter sin død og disiplenes tro på Jesu oppstandelse. Hypotesen ’Gud reiste opp Jesus fra de døde’ er den beste forklaringen av disse fakta. Denne hypotesen medfører at Gud må finnes. Derfor finnes Gud.” Hensikten med dette argumentet er å gi grunner for troen på at Gud har åpenbart seg på en unik måte i Jesu liv, død og oppstandelse.

Craigs femte gudsargument er at den kristnes umiddelbare erfaring av Gud er meningsfull og legitim. Craig vektlegger her Den Hellige Ånds indre vitnesbyrd som det som bekrefter sannhetsgehalten i den kristnes personlige tro på Gud, selv i møte med innvendinger fra sekulære og andre religiøse livssyn.

For en nærmere presentasjon av Craigs fem argumenter og aktuelle motargumenter fra ateistiske apologeter, se eksempelvis Craigs forelesninger og debatter i England i oktober 2011.

———————

Se også min kronikk: William Lane Craig – en ledende kristen apologet (2012-04-23) (i Dagen).